Koronavírus – informácia

Na základe rozhodnutia rektora SZU prof. MUDr. P. Šimka, CSc. sa dňom 9.3.2020 až do 21.3.2020 prerušuje prezenčná výučba. Podrobnosti o ďalšej forme výučby a samoštúdia upresnia jednotliví dekani fakúlt. Zároveň sa rušia zasadnutia vedeckých rád, akademických senátov a všetkých hromadných podujatí. Taktiež sa rušia všetky zahraničné služobné cesty až do odvolania.