2022 Rok vodného tigra / 2022 Year of the Water Tiger

Čínsky nový rok sa začína 1. februára 2022 a končí 21. januára 2023. Tiger, ktorý v tom čase vládne, sa radí medzi vodné živly. Rok Tigra bude podľa čínskeho horoskopu pre všetky zvieratá veľmi hektickým a energickým obdobím. Všetci budú potrebovať veľa sily, aby zvládli skúšky a výzvy, ktoré prídu v roku 2022. Čínsky horoskop a rok tigra však v pozitívnom zmysle symbolizujú determinizmus, spontánnosť a novosť. Rok Tigra je obdobím, keď napriek nepriaznivým okolnostiam budeme môcť čerpať z dynamiky (všetko pôjde veľmi rýchlo) a nášho nadšenia.

Všetkým našim čínskym kolegom, priateľom, spolupracovníkom a priaznivcom Konfuciovej učebne tradičnej čínskej medicíny želáme pevné zdravie, pozitívne prijímanie zmien, prekonanie všetkých ťažkostí a radosť z každého dňa. Hlavne však veľké poďakovanie za doterajšiu aktivitu.

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH a kol.


The Chinese New Year begins on February 1, 2022 and ends on January 21, 2023. The tiger that rules at that time ranks among the water elements. According to the Chinese horoscope, the Year of the Tiger will be a very hectic and energetic time for all animals. They will all need a lot of strength to cope with the trials and challenges that will come in 2022. However, the Chinese horoscope and the year of the tiger, in a positive sense, symbolize determinism, spontaneity and novelty. The Year of the Tiger is a time when, despite the unfavorable circumstances, we will be able to draw on the dynamics (everything will go very fast) and our enthusiasm.

We wish all our Chinese colleagues, friends, co-workers and supporters of Confucius’s classical Chinese medicine classroom good health, positive acceptance of change, overcoming all difficulties and joy of every day. Above all, however, a big thank you for the activity so far.

Assoc. prof. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH et al.